Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Terbaru 2021

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Terbaru 2021 – Di kesempatan kali ini kami ingin membagikan contoh Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk peserta didik yang duduk dibangku Kelas 1 2 3 4 5 6 SD pada Semester 1 atau Ganjil Kurikulum 2013 Terbaru 2020 2021 2022.

soal uas bahasa jawa kelas 1 2 3 4 5 6 sd semester 1
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD

Pada Contoh Soal Bahasa Jawa untuk sekolah dasar kelas 1 2 3 4 5 6 ini hanya sebagai referensi saja sebelum melaksanakan ulangan yang sesungguhnya. Bagi orang tua atau guru kelas dapat dijadikan sebagai bimbingan belajar anak didiknya baik di rumah maupun di sekolah.

Berikut Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Terbaru 2021 dan Kunci Jawaban yang bisa dipelajari seperti di bawah ini.

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Terbaru 2021

*Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1

Keterangan Soal

Soal Pilihan Ganda : 25 Soal
Soal Isian Singkat : 10 Soal
Soal Uraian : 5 Soal

Berikut sebagian soal tersebut :

 1. Kang kalebu kewan sikile papat yaiku …
  a. manuk
  b. pitik
  c. sapi
 2. Kang kalebu tembang dolanan yaiku …
  a. Gambuh
  b. Pocung
  c. Lir Ilir
 3. Cublak Cublak Suweng suwenge teng …
  Kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku …
  a. gelenter
  b. gembandul
  c. gemblelengan
 4. Tembang dolanan biasane ditembangake karo …
  a. dolanan
  b. mangan
  c. sinau
 5. Lir ilir, lir ilir tandure wus …
  kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku …
  a. ijo subur
  b. sumilir
  c. suminar

BACA SELENGKAPNYA

*Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1

Keterangan Soal

Soal Pilihan Ganda : 25 Soal
Soal Isian Singkat : 10 Soal
Soal Uraian : 5 Soal

Berikut sebagian soal tersebut :

 1. Sing dadi rama ing Punakawan yaiku …
  a. Bagong
  b. Semar
  c. Petruk
 2. Punakawan sing lambene ndomble jenenge …
  a. Semar
  b. Petruk
  c. Bagong
 3. Pandhawa cacahe ana …
  a. papat
  b. telu
  c. lima
 4. Pandhawa sing kondhang gagah prakosa yaiku …
  a. Werkudara
  b. Sadewa
  c. Janaka
 5. Ramanipun Pandhawa kang asma …
  a. Prabu Pandhu Dewanata
  b. Kresna
  c. Destharasta

BACA SELENGKAPNYA

*Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1

Keterangan Soal

Soal Pilihan Ganda : 25 Soal
Soal Isian Singkat : 10 Soal
Soal Uraian : 5 Soal

Berikut sebagian soal tersebut :

 1. Jinisi wayang kang digawe saka kayu awujud golek nyritakake wong agung menak yaiku wayang …
  a. golek
  b. kulit
  c. beber
  d. gedhog
 2. Piranti pagelaran wayang antarane kelir kang nggambarake …
  a. sangkan paran
  b. langit utawa angkasa
  c. manungsa
  d. sasmitaning urip
 3. Kang kalebu Pandhawa lima yaiku …
  a. Pandhu, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa
  b. Pandhu, Destrarastra, Janaka, Nakula, Sadewa
  c. Yudistira, Destrarastra, Janaka, Nakula, Sadewa
  d. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa
 4. Musuhe Pandhawa ana ing perang Baratayuda yaiku …
  a. Bethara Guru
  b. Prabu Parikesit
  c. Prabu Duryudana
  d. Kurawa
 5. Bapak menyang Solo numpak motor.
  Ukara ing dhuwur menawa didadekake krama inggil yaiku …
  a. Bapak tindak Solo numpak motor
  b. Bapak tindak Solo nitih motor
  c. Bapak menyang Solo nitih motor
  d. Bapak nitih motor menyang Solo

BACA SELENGKAPNYA

*Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1

Keterangan Soal

Soal Pilihan Ganda : 35 Soal
Soal Isian Singkat : 10 Soal
Soal Uraian : 5 Soal

Berikut sebagian soal tersebut :

 1. Geguritan iku kalebu …
  a. puisi jawa modern
  b. karangan anyar
  c. rura basa
  d. purwakanthi
 2. Maca geguritan kudu ngerti munggah mudhune swara lan pocapan yaiku kang diarani …
  a. wicara
  b. wirasa
  c. wirama
  d. wiraga
 3. Pak Hadi lagi turu ana omah
  Ukara ing ndhuwur menawa didadekake basa krama yaiku …
  a. Pak Hadi lagi sare ana dalem
  b. Pak Hadi nembe sare wonten dalem
  c. Pak Hadi lagi sare wonten dalem
  d. Pak Hadi nembe sare ana dalem
 4. Basa krama iku dinggo pacelathon marang wong kang …
  a. wis akrab lan raket kekancane
  b. luwih sepuh lan durung tepang
  c. isih kalebu sedulur cinaket
  d. nduweni kalungguhan ana pamerintahan
 5. Wacanen geguritan ing ngisor iki!

Prajurit Sejati Kumandhanging Swara ati Anuntut sira wani Kangga labuh nagari Kangga bela ibu pertiwi.

Tembung labuh minurut geguritan ing ndhuwur ngemu surasa …
a. wektu antarane ketiga lan rendheng
b. gawe jasa marang negara
c. pegawai pamarintah kang gagah
d. kegiatan kang ditindakake wong akeh

BACA SELENGKAPNYA

*Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1

Keterangan Soal

Soal Pilihan Ganda : 35 Soal
Soal Isian Singkat : 10 Soal
Soal Uraian : 5 Soal

Berikut sebagian soal tersebut :

 1. “Nuwun, Bapak Slamet Kepala Desa ingkang kulo kurmati, bapak Wiro RT 21 ingkang kulo kurmati, saha para rawuh ingkang kulo kurmati ugi.”
  Ukara ing ndhuwur kalebu perangane sesorah bab …
  a. salam pambuka
  b. panutup
  c. wigatining atur
  d. purwakaning atur
 2. Atur pakurmatan ing pidhato kalebu perangan …
  a. pambuka
  b. wos
  c. panutup
  d. salam
 3. “Salajengipun, mbokbilih anggen kulo matur ndadosaken kirang renaning penggalih mugi paring pangapunten.”
  Tembung penggalih ing wacan tegese …
  a. mripat
  b. rasa
  c. ati
  d. omongan
 4. Para rawuh ingkang kinurmatan, kulo minangka pangarsaning paguyuban mudha mudhi Sido Dadi ing dhusun menika rumaos suka bagyo awit adhik-adhik lan kanca-kanca kagungan niat saha tekat luhur makempal wonten wadhah Sido Dadi. Tembung suka bagya kosok balene …
  a. bungah
  b. kuciwa
  c. murka
  d. sedhih
 5. Adicara kang ora butuhake pambiwara yaiku …
  a. pengaosan
  b. pasinaon
  c. mantenan
  d. sunatan

BACA SELENGKAPNYA

*Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1

Keterangan Soal

Soal Pilihan Ganda : 35 Soal
Soal Isian Singkat : 10 Soal
Soal Uraian : 5 Soal

Berikut sebagian soal tersebut :

 1. Perangane gamelan kang nabuhe sarana digesek yaiku …
  a. gender
  b. rebab
  c. kendhang
  d. gong
 2. Pasuryane wong kang lagi nampa hadiah yaiku …
  a. suminar
  b. pucet
  c. abang
  d. njenggureng
 3. Kolah wadhah banyu ing jedhing kudu dikuras paling sithik seminggu sepisan supaya …
  a. krasan menawa adus
  b. ora didukani ibu
  c. ora dinggo ngendhog nyamuk
  d. mujudake dhawuhe ibu
 4. Tukuo kangkung … wae ya! Mengko ditumis kanggo lawuh mangan.
  Tembung kang mathuk kanggo ukara ing ndhuwur yaiku …
  a. satalen
  b. sauntil
  c. satompo
  d. sakranjang
 5. Bapak ngundhuh gedhang … ing kebon mburi omah. Tembung kang mathuk kanggo ukara ing nduwur yaiku …
  a. sajanjang
  b. saepek
  c. sauler
  d. satundhun

BACA SELENGKAPNYA

Demikian contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Terbaru 2021, semoga bermanfaat.

soal uas bahasa jawa kelas 1 2 3 4 5 6 sd semester 1
Next Post

No more post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!